Czy zastanawiasz się nad pracą ratownika medycznego znak zapytania w swojej przyszłej pracy i chciałbyś pomagać innym? Ratować ludzkie życia? Być może praca na takim stanowisku może okazać się czymś idealnym. Osoba, która pracuje w medycynie musi być nie tylko zmotywowana do pracy, ale również odporna na silny stres i posiadać w sobie naprawdę duże pokłady empatii i cierpliwości. Taka osoba musi mieć również w sercu chęć niesienia pomocy innym. Bez tego, ciężko będzie sobie poradzić w takim zawodzie. Jak wygląda praca ratownika medycznego? Co należy do obowiązków takich osób? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.majesso.pl/ratownik-medyczny-jak-nie-zostac/ 

Praca ratownika medycznego – na czym polega?

Praca w takim zawodzie wytłumaczona jest w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym. Tam, krok po kroku opisany jest wszystko, co osoba na takim stanowisku musi wykonywać w swoim zawodzie. Według ustawy praca ratownika medycznego polega na:

,,Art. 11.

1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

1) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;

2) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;

3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

4) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;

5) organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.’’

Kto może zostać ratownikiem medycznym?

Tutaj tak samo odpowiedź na to pytanie przewiduje ta sama ustawa. 

,,Art. 10.

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;

4) spełnia następujące wymagania:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub

b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, lub

c) posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego,

d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.’’

Zobacz też: https://www.majesso.pl/ratownik-medyczny-jak-nie-zostac/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here