Z dniem 1 września 2019 roku wprowadzona została nowa regulacja prawna – obowiązek prowadzenia wykazu informacji o podatnikach VAT. Jest to tak zwana „Biała lista podatników VAT”. Ten elektroniczny zbiór obejmuje podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, niezarejestrowane oraz wykreślone i przywrócone do Rejestru podatników VAT.

Czym konkretniej jest „Biała lista podatników VAT” i czemu ma służyć?

Celem listy jest szybka kontrola przepływu środków na rachunku bankowym podatnika. Oznacza to, że na BLP ujawniane są podstawowe dane podatnika w tym właśnie numer jego rachunku bankowego oraz między innymi nazwa firmy, numer w KRS, pesel, adres firmy, daty i podstawę rejestracji.

Prowadzeniem BLP zajmuje się – zgodnie z Ustawą o VAT wprowadzającą ten wykaz – podmiot prawa publicznego jakim jest Szef Krajowej Administracji Podatkowej. Informacje o podmiotach które znajdą się na liście maja pochodzić z rejestrów publicznych a rachunek który widnieć będzie w rejestrze zgłasza bank na podstawie danych zgłoszonych przez przedsiębiorcę w Urzędzie Skarbowym. Ujawnienie danych do rejestru według ustawy nie narusza przepisów o tajemnicy bankowej.

Biała lista podatników VAT jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczonym na stronie internetowej Ministra Finansów a także w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy wprowadzające sankcje za niedokonanie zapłaty na rachunek bankowy wskazany BLP w sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15 tysięcy złotych i została dokonana na rzecz dostawcy towarów lub usługodawcy zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako czynny podatnik VAT. Sankcje za niezachowanie należytej staranności przez przedsiębiorcę wiążą się z niezaliczeniem kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Biała lista podatników VAT staje się więc narzędziem do weryfikacji przyszłych i aktualnych kontrahentów w obrocie handlowym a obowiązek jej weryfikacji jest równoznaczny z zachowaniem należytej staranności podatnika w kontaktach handlowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here